พิมพ์

การบริการขั้นพื้นฐาน

1 การคมนาคมขนส่ง

   ระบบขนส่งทางบก องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร มีถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ถนนเพชรเกษม) สายตะกั่วป่า – พังงา และสายตะกั่วป่า - สุราษฎร์ฯ เป็นสายหลักในการคมนาคม มีถนนที่ใช้สัญจรไปมาในเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 สาย ถนนลูกรัง 32 สาย ถนนลาดยาง 4 สาย ถนนปูตัวหนอน 3 สาย1 การคมนาคมขนส่ง

ตารางแสดงถนนแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

ลำดับที่

หมู่ที่

ตำบล

ชื่อถนน

ลักษณะถนน

1

1

ต.บางไทร

ถนนสายเลียบคลอง

ถนนคสล.

2

2

ต.บางไทร

ถนนทุ่งโตนเหนือ – ใต้

ถนนคสล.

3

3

ต.บางไทร

ถนนสายครูเจ้า 
ถนนสายผลส่ง
ถนนสายหัวขวาน

ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. 
ถนนคสล.

4

4

ต.บางไทร

ถนนบ้าเนินทราย 
ถนนบ้านต้นสมอ 
ถนนบ้านบางแห้ง 
ถนนบ้านบางจ๋วน – ในปิ

ถนนคสล. 
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. 
ถนนลาดยาง

5

5

ต.บางไทร

ถนนสายร่วมใจ 
ถนนสายห้วยแก้ว 
ถนนสายบางมรวน 
ถนนสายบางอับ – ดอกแดง 
ถนนสายในเขา ถนนลาดยาง 
ถนนสายไฟป่า 
ถนนสายมุดชัน 
ถนนสายบางอับ – ดอกแดง 
ถนนสายบางชิง 
ถนนสายบางอีสาด 
ถนนสายโรงรม 
ถนนสายบางเพชร 
ถนนสายสำนักสงฆ์ 
ถนนสายหินเรือ

ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง - ลูกรัง
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง

6

6

ต.บางไทร

ถนนสายรุ่งเจริญ 
ถนนสายพูนสุข 
ถนนสายช่อง 7 สี 
ถนนสายรุ่งโรจน์ 
ถนนสายแสงทอง 
ถนนสายชำนาญ 
ถนนสายมีโชค 
ถนนสายทรายทอง
ถนนสายรุ่งอรุณ 
ถนนสายทุ่งทอง

ถนนคสล. - ลูกรัง
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. - ลูกรัง
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง

7

7

ต.บางไทร

ถนนสายบ้านตละ 
ถนนสายในเขา 
ถนนสายเลียบคลอง 
ถนนสายศาลา

ถนนลาด – คสล. – ลูกรัง
ถนนคสล. 
ถนนคสล. 
ถนนคสล.

8

1

ต.ตำตัว

ถนนสายอุทิศประชา 
ถนนสายตีนเขา 
ถนนสายเชิงปราง 
ถนนสายสองแพรก

ถนนปูตัวหนอน – คสล.
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. 
ถนนลูกรัง

9

2

ต.ตำตัว

ถนนสายผู้ใหญ่สิทธิ์
ถนนสายบางเหรียง 
ถนนสายสหกรณ์โรงรม 
ถนนสายบางปริก 1 
ถนนสายบางปริก 2 
ถนนสายร่วมใจ

ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. - ลูกรัง
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง

10

3

ต.ตำตัว

ถนนสายสำเภา 
ถนนสายหินดาน – เขาเวียง
ถนนสายบ้านเหนือ 
ถนนสายลำตา

ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
ถนนปูตัวหนอน 
ถนนคสล.

11

4

ต.ตำตัว

ถนนสายบนโตน

ถนนคสล.

12

5

ต.ตำตัว

ถนนสายหลังโรงเรียน 
ถนนสายป่าช้า
ถนนสายในบ้าน 
ถนนสายเข้าทุ่ง

ถนนคสล. - ลูกรัง
ถนนปูตัวหนอน 
ถนนคสล. 
ถนนลูกรัง

13

6

ต.ตำตัว

ถนนสายวังราเหนือ
ถนนสายวังรากลาง 
ถนนสายทำนบดิน 
ถนนสายวังราใต้

ถนนคสล. 
ถนนคสล. 
ถนนลูกรัง 
ถนนคสล.

 

2 การโทรคมนาคม

 

3 การไฟฟ้า

 การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบสายส่งหุ้มฉนวนแรงสูง ...................กิโลวัตต์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ได้ดำเนินการอุดหนุนขยายไฟฟ้าแรงต่ำระบบจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และขยายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมทางในเส้นทางสายหลักสายรอง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่

หมู่ที่/ตำบล

สถานที่ติดตั้ง

1

หมู่ที่ 1 ต.บางไทร

ถนนสายเลียบคลอง – ถนนตะกั่วป่า – กะปง

2

หมู่ที่ 2 ต.บางไทร

ถนนสายตะกั่วป่า – กะปง

3

หมู่ที่ 3 ต.บางไทร

ถนนสายตะกั่วป่า – กะปง

4

หมู่ที่ 4 ต.บางไทร

ถนนสายดอกแดง – ปากวีป

5

หมู่ที่ 5 ต.บางไทร

ถนนสายดอกแดง – ปากวีป

6

หมู่ที่ 6 ต.บางไทร

ถนนสายในปิ – บางมรวน

7

หมู่ที่ 7 ต.บางไทร

ถนนสายทุ่งกก

8

หมู่ที่ 1 ต.ตำตัว

ถนนสาย รพช.

9

หมู่ที่ 2 ต.ตำตัว

ถนนสายสุราษฎร์ – กะปง

10

หมู่ที่ 3 ต.ตำตัว

ถนนสายสุราษฎร์ – กะปง

11

หมู่ที่ 5 ต.ตำตัว

ถนนสายสุราษฎร์ – กะปง

12

หมู่ที่ 6 ต.ตำตัว

ถนนสายสุราษฎร์ – กะปง

โดยในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านบนโตน ตำบลตำตัว ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซล) ทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในการดำเนินการ

 

4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

พื้นที่ตำบลบางไทร มีลำคลอง 5 สาย คือ คลองในปิ คลองตะกั่วป่า คลองมุดชัน คลองบางชิง คลองแทงแม่ มีบึง หนอง และขุมเหมือง จำนวน 32 แห่ง ตำบลตำตัว มีลำคลอง 2 สาย คือ คลองตะกั่วป่า และคลองปลายวา มี บึง หนอง และอื่น ๆ 21 แห่ง ตารางแสดงแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในพื้นที่

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

หมู่ / จำนวน

รวม

ตำบลบางไทร

ตำบลตำตัว

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

บ่อบาดาล

1

-

11

17

7

3

-

1

4

-

-

-

-

44

2

ประปาหมู่บ้าน

-

-

1

-

1

-

-

2

-

1

-

2

1

8

3

บ่อน้ำตื้น

18

24

85

179

72

83

25

47

37

90

2

48

50

760

4

ฝ่ายน้ำล้น

-

-

-

-

5

-

-

-

1

-

1

-

-

7

 

5 การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร มีการบริการจัดการด้านการประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 6 แห่ง โดยเริ่มขยายเขตให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

ตารางแสดงการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านในพื้นที่

ที่

ระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง

จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ครัวเรือน)

แหล่งงบประมาณ

จำนวน งบประมาณ

1

ประปากรมอนามัย

ม.5 ต.ตำตัว

63

สาธารณสุข

-

2

ประปานครหลวงขนาดใหญ่

ม.3 ต.ตำตัว

19

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000

3

ประปากรมอนามัย

ม.2 ต.บางไทร

148

สาธารณสุข

-

4

ประปานครหลวงขนาดใหญ่

ม.6 ต.บางไทร

10

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000

5

ประปานครหลวงขนาดกลาง

ม.7 ต.บางไทร

19

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,700,000

6

ประปานครหลวงขนาดกลาง

ม.1 ต.ตำตัว

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,449,000

 

ประปาขนาดใหญ่ การผลิต 10 ลบ.ม./ชม. จำนวนที่ใช้ได้ 121-300 ครัวเรือน 
ประปาขนาดกลาง การผลิต 7 ลบ.ม./ชม. จำนวนที่ใช้ได้ 51-120 ครัวเรือน

ตารางแสดงรายรับรายจ่ายการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2551

ปี พ.ศ.

รายรับ

รายจ่าย

2544

4,673

12,199.85

2545

41,145

23,537.25

2546

50,569

56,868.51

2547

63,001

45,368.38

2548

146,805

100,762.63

2549

236,452

103,954.39

2550

409,044

251,703.28

2551

246,896

201,993.35

 

6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร มีพนักงานส่วนตำบลใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ ร้อยละ 85 มี website ของตนเอง (http://www.bangsaitakuapa.go.th/)

 

ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2551 คาดว่าจะดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารภายในส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการเรียกใช้ข้อมูลการลดใช้กระดาษภายในสำนักงาน และการจัดระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์